Onze school

Missie, visie en identiteit

Missie  

Eigen wijs de wereld in: zo luidt ons motto.
Het verwoordt kernachtig waar wij voor staan. Op de J. v.d. Hoevenschool leren kinderen hun eigen pad uit te stippelen. Zij leren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zij verwerven de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor hun toekomst. En meer! Want wijsheid is breder dan kennis alleen. Kinderen leren ook samenwerken en samenleven. Zij leren wie zij zijn en waar zij naartoe willen en kunnen. Zij ervaren dat zij in de volle breedte goed worden toegerust om als kritische, zelfstandige burgers zelf hun volgende stappen in de wereld te zetten. Om die belofte aan leerlingen na te komen, hebben we op onze school oog voor de kwaliteiten en behoeften van elke individuele leerling. Daar sluiten we op aan. We besteden veel aandacht aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten van kinderen, stimuleren hun zelfstandigheid en zorgen voor een veilige, stimulerende leeromgeving.

In de warme, rustige en positieve sfeer van onze school komen kinderen tot bloei. Kinderen ervaren dat zij worden gezien en zichzelf kunnen zijn. Onze school staat midden in het dorp Epse. Letterlijk en figuurlijk. Wij zijn verweven met onze omgeving en werken intensief samen met velen. In de eerste plaats met ouders, die wij actief betrekken bij het onderwijsproces. Wij zijn open naar elkaar en werken respectvol samen. Zo dragen wij er allemaal aan bij dat kinderen goed toegerust de wereld in kunnen.

Eigen wijs gaat ook over onze ontwikkeling als school. Op onze school is er ruimte voor verandering en vernieuwing. Dat zie je terug in de open houding en leergierigheid van ons team. Ook wij leren – elke dag opnieuw – en zoeken zo, op eigen wijze, telkens naar hoe we het nog beter kunnen doen. Dat we daarvoor ook weleens van de gebaande paden afwijken, zou je misschien zelfs ook wel een tikkeltje ‘eigenwijs’ mogen noemen.

Eigen wijs gaat ten slotte ook over onze openbare identiteit. Op een openbare school is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor de ‘eigen wijze’ van anderen. Wij besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Wij brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten kinderen op basis van gelijkwaardigheid hierover in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. Wij leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden kunnen leiden tot anders denken en handelen en wij leren hun vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

En dat is precies wat wij beogen: dat kinderen later op hun eigen wijze, samen met anderen, de veelkleurige wereld in kunnen en daaraan hun eigen bijdrage kunnen leveren.

Visie

Op de J. v.d. Hoevenschool leren kinderen samenleven. Zij kunnen hier hun talenten ontdekken en ontwikkelen en krijgen onderwijs dat is gericht op de kennis en vaardigheden van de toekomst. Kinderen leren wie zij zijn en waar zij tijdens hun leven naartoe willen en kunnen. Zij ervaren dat zij hier op school goed worden toegerust voor de volgende fase in hun reis. Een reis waarin, naast het schoolteam, ook ouders en externen een belangrijke rol hebben.

Identiteit 
De J. v.d. Hoevenschool is een openbare basisschool. Op een openbare school is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Wij brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten kinderen op basis van gelijkwaardigheid hierover in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. Wij leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden kunnen leiden tot anders denken en handelen en wij leren hun vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Het openbaar onderwijs heeft een actief pluriforme opdracht. Dat betekent dat wij bijdragen ‘aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’.  In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt het ruimte voor diversiteit.

Kernwaarden

Gelijkwaardigheid, aandacht en verbinding zijn de kernwaarden van onze school. Wat betekenen die waarden voor onze kinderen, ouders, externen en het team?

Gelijkwaardigheid

Alle kinderen, ouders en leerkrachten en externen krijgen gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke stem, ongeacht hun achtergrond, geslacht, etniciteit, religie, sociale status of andere persoonlijke kenmerken. Zo bevorderen we een inclusieve en respectvolle leeromgeving, waarin ruimte is voor diversiteit en onderlinge relaties sterk zijn.

Aandacht

Aandacht draagt bij aan een positieve en betrokken leeromgeving, waarin kinderen, ouders, leerkrachten en externen zich gezien, gehoord en ondersteund voelen. Het bevordert een cultuur van samenwerking, respect en groei, en draagt bij aan de algehele ontwikkeling en het algehele welzijn van alle betrokkenen.

Verbinding

Verbinding bevordert een gevoel van gemeenschap, samenwerking en betrokkenheid. Het versterkt de relaties tussen kinderen, ouders, leerkrachten en externe stakeholders, waardoor een positieve en inclusieve leeromgeving ontstaat waarin iedereen zich ondersteund en gewaardeerd voelt.