Reglement  leerlingenraad J vd Hoevenschool 

per 01-10-2023 

Waarom een leerlingenraad? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. 
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. 
 • De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander 
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen. 
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen. 
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen. 
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen. 
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is. 

Hoe is de organisatie? 

 • In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks verkiezingen gehouden. Dit na een campagne met stemronde. Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. 
 • Per groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er wordt niet gewerkt met plaatsvervangers. 
 • De leerlingen kiezen in de eerste vergadering zelf een voorzitter en secretaris/notulist. 
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget, dat zij in overleg mogen besteden. (100 euro) 
 • Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”. Op de website is informatie te vinden over de leerlingenraad bv een foto. 
 • De leerlingenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. De data worden in de teamvergadering afgesproken 
 • Bij elke vergadering is steeds de directeur als vraagbaak aanwezig. Hij ziet toe op het proces. 
 • De leden van de leerlingenraad lichten de voorstellen en eventuele besluiten van de leerlingenraad vervolgens toe in hun eigen klas. 
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. 
 • De zittingstermijn is maximaal 2 jaar. Leerlingen kunnen daarna niet herkiesbaar zijn. Dit, om hierna andere kinderen de kans te geven om zitting te nemen in de leerlingenraad. 
 • De directie/het team, MR of de ouderraad (afhankelijk van de vraag) zorgt altijd voor een vlotte en serieuze beantwoording van vragen van de leerlingenraad. 
 • De leerlingenraad krijgt een ideeënbus, de ideeën worden besproken. 
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas. 
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team. 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 

 • Meepraten over schoolbeleid. 
 • Ideeën aandragen over de inrichting van het schoolplein, 
 • Ideeën aandragen over (kleine) aanpassingen in en om het schoolgebouw. 
 • Ideeën aandragen over organisatie schoolreis en/of kamp 
 • Ideeën aandragen voor organisatie schoolactiviteiten . 

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad? 

 • Op een vaste dag (volgens rooster) 45 minuten onder schooltijd in de teamkamer. 

Hoe is het kiesreglement? 

 • Om het jaar worden in de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden. (nb in groep 5 ieder jaar. 
 • In de combinatiegroep stemmen de kinderen per aparte groep (leerlingen van groep 6 mogen alleen op groep 6 leerlingen stemmen) 
 • De stemming is anoniem. 
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zitting nemen in de leerlingenraad. 
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8. 
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. 
 • De twee leerlingen met de meeste stemmen worden gekozen. 
 • Mocht het aantal stemmen gelijk zijn, wordt er door de leerkracht, gedurende één week, gelegenheid gegeven om extra campagne te voeren. Hierna wordt er opnieuw gestemd. Mochten de stemmen dan weer staken bepaalt het lot de vertegenwoordiger voor dat schooljaar. 

Traject: