Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan van ouders en personeel en staat voor inspraak en medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen, als personeel. Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat de meningen en belangen van de achterban worden vertegenwoordigd.

De Wet medezeggenschap op scholen is een Nederlandse wet die het bestaan van medezeggenschap op scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs regelt. In de WMS staan bepalingen opgenomen waaraan scholen moeten voldoen in het kader van medezeggenschap. In deze wet staat beschreven welke bevoegdheden de MR heeft en dus waarop welke geleding (ouders en/of personeel) advies- en/of instemmingsrecht hebben. 

De MR van onze school wordt gevormd door twee ouders en twee leerkrachten:

Oudergeleding: 
Frits Hoogers 
Annemieke Bosshardt  (voorzitter)

Personeelsgeleding
Marja Bussink (secretaris)
Ray Berghs

De MR stelt bij het begin van ieder schooljaar de taken van het voorzitterschap en secretariaat vast. 

Meedenken en meebeslissen

De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De raad heeft daarvoor ongeveer om de zes weken overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

 

Vertegenwoordiging van ouders en personeel

Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier worden allerlei school overstijgende zaken besproken.

Contact met MR

De MR vertegenwoordigt ouders en personeel, waarvan de leden om de twee jaar worden gekozen. Iedere ouder of personeelslid kan contact opnemen met een lid van de MR of zaken die de school betreffen. De MR is niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel met de directie moeten worden besproken.
De ouders en leerkrachten die lid zijn van de MR zijn op school aanspreekbaar, maar ook schriftelijk via de email van de medezeggenschapsraad:  
mrhoevenschool@poolsterscholen.nl

Uw mening en suggesties

Als ouder kunt u de MR voorzien van waardevolle informatie. Wat leeft er, wat is uw mening, heeft u suggesties, waar zit u over in? Door deze informatie weten we wat belangrijk is en waar we onze aandacht aan moeten geven.

De vergaderingen zijn openbaar. U kunt zich aanmelden om als toehoorder aan te sluiten bij een vergadering. Dit kan via het mailadres van de MR. Meestal zijn de vergaderingen op J. v.d Hoevenschool, maar in sommige gevallen ook digitaal. 

De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn:

  • 26 september
  • 21 november
  • 23 januari (door Stg. Poolsterscholen georganiseerde avond over begroting en financieën op de Vennegötte, er zijn geen notulen gemaakt)
  • 19 maart
  • 28 mei
  • 2 juli

De vergaderingen beginnen om half 5.


De notulen van dit schooljaar staan hieronder:
* 26 september 2023
* 21 november 2023

* 23 januari (door Stg. Poolsterscholen georganiseerde avond over begroting en financieën op de Vennegötte, er zijn geen notulen gemaakt)


Het MR-reglement vindt u hier.