Sociale veiligheid

 

Schoolcontactpersoon, externe vertrouwenspersonen en klachtenregeling

 

Voor klachten over ongewenst gedrag op school kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten terecht bij een externe vertrouwenspersoon. De meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag zijn: 

- seksuele intimidatie;
- pesten;
- agressie;
- discriminatie.

Daaronder vallen niet de klachten die betrekking hebben op onderwijskundige zaken, noch de klachten over de organisatie en inrichting van de school. Dit soort klachten worden direct met de betrokken leerkracht of directie besproken. Als er in die situaties sprake is van klachten over de bejegening, dan worden ze wél door de externe vertrouwenspersoon in behandeling genomen.

Binnen elke school is er een schoolcontactpersoon (een interne vertrouwenspersoon), die voor de eerste opvang zorgt en zo nodig verwijst naar de externe vertrouwenspersoon.   

Ouders en leerlingen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met een van de externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke positie.  Dat betekent onder meer dat zij geen meldplicht hebben naar de schoolleiding als het gaat om seksuele intimidatie of misbruik van een medewerker van de school met een leerling.

De externe vertrouwenspersonen zijn er voor de klager. Zij begeleiden hem/haar bij behandeling van klachten door:

 

  • vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met informatie;

  • zelfstandig en onafhankelijk op te treden  als aanspreekpunt;

  • te zorgen voor een eerste opvang na een klacht;

  • samen met klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan op oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren;

  • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een  oplossing;

  • het verstrekken van informatie over procedures, de werkwijze van de interne en de strafrechtelijke klachtenprocedures en te helpen bij het formuleren van de klacht;

  • indien nodig te verwijzen naar externe hulpverleningsinstantie(s); voor de meeste instellingen is Bureau Jeugdzorg de ‘voordeur’.  

Heeft u een klacht over seksuele intimidatie, pesten, bejegening, discriminatie en/of agressie, neem dan contact op met de interne contactpersoon van de school of met een van de externe vertrouwenspersonen.

Natasja Langwerden  

T: 0575-492852 (schoolnummer)
E: n.langwerden@poolsterscholen.nl

Contact met de externe vertrouwenspersonen:

De heer J. Kippers 

T: 06-51783405 E: johan@kippershrm.nl

Mevrouw Helga van Silfhout 
T: 06-34 88 07 00 E: helgavansilfhout@gmail.com

 

Klachtenregeling

Wij doen ons best de leerlingen zo goed mogelijk te helpen. Dat neemt niet weg dat er dingen fout kunnen gaan. Is dit u overkomen en wilt daarover een klacht indienen? Ga dan in gesprek met de school, zodat deze met u naar een oplossing kan zoeken of maak gebruik van de Klachtenregeling.

Klachtenregeling Poolster d.d. 15 december 2014
 

Anti-pest coördinator

 

Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaald dat elke school (basis- middelbaar en speciaal -) verplicht is een anti-pestcoördinator te hebben en een anti-pestprogramma in te voeren. In het anti-pestprogramma staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt. Door het pestprotocol te volgen ontstaat een samenwerking tussen alle betrokkenen om pesten te voorkomen of op te lossen.

Contact met onze anti-pestcoördinator:

Karin Ruiterkamp  
T: 0575-49282
(schoolnummer)
E: k.ruiterkamp
@poolsterscholen.nl


Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Alle Poolster leerkrachten hebben de cursus Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld gevolgd. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Een meldcode beschrijft in vijf stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld.

De aandachts-functionaris 'Kindermishandeling en Huiselijk geweld':

Bovengenoemde functionaris heeft geen taak bij pesten op school. Het werkgebied is, zoals de naam al aangeeft, niet gericht op schoolse zaken, maar op de thuissituatie. De school is de 'vindplaats' voor misstanden thuis. De aandachts-functionaris heeft een belangrijke rol bij de naleving van de interne procedure van de meldcode en zorgt voor een kwalitatief goed verlopende procedure bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De aandachts-functionaris is consulent en gesprekspartner voor ouders of een collega die een geval van huiselijk geweld en kindermishandeling vermoeden op grond van eigen waarneming of door informatie van derden. De aandachts-functionaris zal een zorgplan opstellen voor de begeleiding van het gezin. De aandachts-functionaris zal bemiddelen bij problemen of knelpunten bij relevante ontwikkelingen (landelijk en regionaal) t.a.v. huiselijk geweld en kindermishandeling volgen en de literatuur bijhouden.

Heeft u, ouder of leerkracht, vermoeden van een geval van kindermishandeling of huiselijk geweld? Neem dan contact op met :

Karin Ruiterkamp  
T: 0575-49282 (schoolnummer)
E: k.ruiterkamp@poolsterscholen.nl

Zij is namens onze school benoemd tot aandachts-functionaris.