Verlof

 

Leerplicht

Kinderen mogen naar school zodra ze vier jaar zijn. Vanaf vijf jaar en een maand is een kind leerplichtig. Zolang een kind leerplichtig is, zijn ouders er verantwoordelijk voor dat hun kind de school bezoekt en de lessen volgt. De school is verplicht de afwezigheid van de leerlingen bij te houden. Ongeoorloofde afwezigheid wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

 

Absentie

Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school voor schooltijd op de hoogte worden gebracht. Als een kind zonder melding afwezig is, dan nemen we zo snel mogelijk contact op met de ouders.
 

Verlof

Ouders kunnen voor hun kind verlof aanvragen voor:

  • verhuizing van het gezin;
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten;
  • overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders;
  • ambtsjubileum van ouders of grootouders;
  • andere gewichtige omstandigheden (zie daarvoor de regeling verlof hieronder bij meer informatie).

 

Klik hier voor het digitale stroomschema ten aanzien van verlofaanvragen. Dit document is bestemd voor ouder(s)/verzorger(s). Het geeft veel duidelijkheid omtrent het recht op verlof en de route van het aanvragen van verlof.

 

Vakantie

In bepaalde gevallen kunt u toestemming vragen voor vakanties buiten de schoolvakanties, bijvoorbeeld wanneer een van de ouders in de reguliere vakanties geen verlof kan krijgen van zijn of haar werkgever. Zo’n extra verlof dient (indien mogelijk) minstens twee weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd met een aanvraagformulier. De directeur mag zo’n vakantieverlof van maximaal tien schooldagen één keer per jaar toestaan. Deze vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
 

Aanvraagformulier

Formulieren vindt u in het folderrek bij de ingang en u kunt hiervoor ook bij de directeur terecht. Daarnaast kunt u het hier onder downloaden:

Het aanvraagformulier voor verlof
Vakantieverklaring werkgever

Ongeoorloofd afwezig

Indien een leerlingen ongeoorloofd afwezig is, zijn wij als school verplicht de leerplichtambtenaar hiervan in kennis te stellen.

Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie over dit onderwerp op de site van de Gemeente Lochem: https://www.lochem.nl/in-en-over-lochem/in-lochem/onderwijs/schoolverlof
of klik hier

of klik hier voor het verzuimprotocol